Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 24 2017

niktwazny
18:01
Reposted fromfungi fungi

May 15 2017

niktwazny
19:35
Reposted frommefir mefir

May 14 2017

21:07
0898 e4c5
Reposted fromkniepuder kniepuder vianastypsychotic nastypsychotic
niktwazny
21:06
7076 789c 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viapedosoup pedosoup
13:25
2621 40c4

toffeely:

t o f f e e l y

Reposted frompuremindx puremindx viawszystkodupa wszystkodupa

May 13 2017

niktwazny
13:06
5784 77dc
Reposted fromnyaako nyaako

May 12 2017

niktwazny
17:52
9211 53eb
niktwazny
17:51


sk8er boyyyyyy
Reposted fromthepunnery thepunnery

May 09 2017

niktwazny
20:46
7828 c447 500

May 02 2017

niktwazny
22:14
0953 0d73
Reposted fromdeLioncourt deLioncourt viacolouredhair colouredhair
07:46

April 26 2017

niktwazny
19:16
6792 d010
Reposted fromnyaako nyaako
niktwazny
19:16
6970 2445 500
Reposted fromnyaako nyaako

April 17 2017

niktwazny
21:40

April 03 2017

15:06
7791 c679

foodchewer:

the motto

March 30 2017

19:19
niktwazny
19:19
"Nie mieli facebooka, nie mieli komórek, więc okoliczności na Nich wymuszały to, że musieli być ze sobą, żeby porozmawiać, żeby się poczuć, żeby się zakochać, znienawidzić. 
Oni musieli się dotknąć i trochę poobcować ze sobą, no my... My niekoniecznie już musimy."

szkoda.
— J. Pawłowski
Reposted fromnathloves nathloves viawszystkodupa wszystkodupa
niktwazny
19:17
Dopiero próbując wejść w relację z kimś nowym zauważamy jak nam inni nasyfili w głowach.
— Sabina Rybak

March 11 2017

19:10
9416 b47b 500
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed vianyaako nyaako

March 05 2017

niktwazny
19:36
2976 c4b5
Reposted fromkulogrzmot kulogrzmot viapedosoup pedosoup
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl