Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 21 2016

niktwazny
16:48
8545 655c 500
Reposted fromNajada Najada viaihuntyoursoul ihuntyoursoul

October 20 2016

niktwazny
21:52
- Słabo pan zna kobiety, mój przyjacielu. Na dnie najczystszej przyjaźni migoce iskierka kokieterii.
– Słabo zna pani mężczyzn, młoda damo. Na dnie najczystszej choćby przyjaźni tli się płomyczek pożądania. Bez tych płomyczków i iskierek przyjaźń byłaby tylko znajomością.
— Leopold Tyrmand
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaihuntyoursoul ihuntyoursoul

October 18 2016

niktwazny
16:39
Reposted fromtfu tfu viasoadysta soadysta

October 17 2016

niktwazny
16:29

October 16 2016

14:23
8443 ea17

October 15 2016

niktwazny
15:58
spaceyfrancophile:

God bless Adventure Time

Reposted fromhairinmy hairinmy viaPsychoTheRapist PsychoTheRapist
niktwazny
15:51
4886 be7a
Reposted fromnyaako nyaako

October 14 2016

niktwazny
17:15
9232 a113 500
Reposted fromlost-in-space lost-in-space viapedosoup pedosoup
niktwazny
16:40
5128 651a
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viasoadysta soadysta

October 12 2016

19:01

uglyasanalibi:

Sometimes I’m like “ancient greek plays are so old, how am i going to relate to the characters?” but then 

image

October 11 2016

niktwazny
20:22
niktwazny
15:48

October 10 2016

niktwazny
20:41
0943 7a67 500
Reposted fromGIFer GIFer viaPsychoTheRapist PsychoTheRapist
niktwazny
19:54
niktwazny
19:53
9259 49c5 500
Reposted frommish94 mish94 viaorangeugarte orangeugarte
niktwazny
19:53
5009 f004
niktwazny
19:53
niktwazny
19:52
niktwazny
19:52
3529 9eca 500
Reposted fromrudazolza rudazolza
niktwazny
19:52
0378 eccc 500
Reposted fromamphetamine amphetamine
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl